Illustration

Ліцензійний договір (невиключнй) на придбання прав на Твори інтелектуальної власності (Ілюстрації)
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Автор передає Набувачу невиключні права на використання Ілюстрації для комерційних цілей в обумовлених цим Договором межах та встановлений Договором строк, а Набувач за надання останньому зазначених прав сплачує винагороду Автору.1.2 .Автор гарантує наявність у нього авторських прав на Ілюстрацію, права на які передаються цим Договором, а також, що майнові права на Ілюстрацію (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.1.3 Ілюстрація, права на використання якої передаються, являє собою художній твір, який створено за допомогою комп’ютерної графіки. 1.4. Територія дії справжнього Договору - увесь світ1.5. Термін часу дії даного Договору - не обмежаний.
2.ОБСЯГИ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ СТОРІН
2.1.Автор передає Набувачу невиключні права на використання Ілюстрації, а саме:2.1.1.право на публічне використання Ілюстрації та демонстрації її в інформаційних і рекламних цілях та застосування Ілюстрації під час пропонування послуги, товару, продукції Набувача в рекламі, мережі Інтернет (в тому числі право використовувати Ілюстрацію для оформлення макетів для соціальних мереж, а також для друку (відтворення) Ілюстрації на наліпках, буклетах, афішах з метою реклами, інформування про послуги/товари Набувача), невизначеному колу осіб;2.1.2.право застосовувати Ілюстрацію в діловій документації Набувача; 2.1.3.право використовувати Ілюстрацію разом з фірмовим найменуванням, знаком для товарів і послуг Набувача з обов’язковим дотриманням вимог щодо зазначення псевдоніму (імені) Автора в такому словниковому виразі Victoria Iver., відповідно до п. 2.5. цього Договору;2.1.4.Право використовувати Ілюстрацію шляхом її відтворення, а саме: зображати (наносити) на продукції, товари Набувача: чашки, сумки-шопери, в тому числі на етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет. При цьому, право на відтворення Ілюстрації, тобто придання Ілюстрації об’єктивної форми (дублювання, тиражування інше розмноження) обмежується (не обмежується тиражом) наступним:для чашок- 2000 (дві тисячі) одиниць,для сумок-шоперів – 2000 (дві тисячі) одиниць,Для канцелярії - 3000 (три тисячі) одиницьдля наліпок, буклетів та афіш, що не продаються (реалізуються) споживачам, тобто використовуються для реклами, інформування про послуги/товари – без обмежень;2.1.5.Територія, на якій Набувач має право використовувати передану Ілюстрацію - увесь світ2.1.6. Галузі та сфери у яких Набувач має право використовувати передану Ілюстрацію: продаж сувенірної продукції, канцелярські вироби, упаковки, тощо . Оформлення прімищень, вікористання в соц.мережах та інших інтернет ресурсах

2.2.Автор зберігає за собою право використовувати Ілюстрацію самостійно, в тому числі у власних портфоліо, для особистих та комерційних цілей, у мережі Інтернет (в тому числі у соціальних мережах), на виставках та показах для рекламування та презентації своєї діяльності, тощо. 2.3.Автор зберігає за собою право надавати (платно або безоплатно) аналогічні (або інші) права на використання Ілюстрації третім особам.2.4.Набувач не має права перероблювати Ілюстрацію (в тому числі створювати на підставі переданої Ілюстрації нові творчі самостійні твори), а також вносити зміни до Ілюстрації (в тому числі щодо кольору, пропорцій елементів Ілюстрації, шрифтів, перекладу тексту, що зображений на Ілюстрації, тощо). У разі порушення цієї вимоги Набувач сплачує штраф за кожне використання переробленої Ілюстрації у розмірі 1% відсоток від суми, встановленої у п. 3.1. Договору. 2.5.Набувач зобов’язаний використовувати Ілюстрацію так, щоб за будь-яких умов на кожному екземплярі Ілюстрації (що використовуються Набувачем) зберігалося зображення псевдоніму (імені) Автора в такому словниковому виразі Victoria Iver. Зображення псевдоніму (імені) може бути зменшено, зміщенно в інший бік, аніж відтворено на переданій Ілюстрації, проте псевдонім (ім’я) повинен залишатися читабельним, чітким та не перекриватися іншим елементом, або зливатися з кольором елементу на якому цей псевдонім зображено. У разі порушення цієї вимоги Набувач сплачує штраф за кожне використання переробленої Ілюстрації у розмірі 1% відсоток від суми, встановленої у п. 3.1. Договору.2.6.Набувач не має права передавати, продавати, відчужувати третім особам передані права на Ілюстрацію без попередньої згоди Автора. Виключенням стає надання ілюстраціі підсобникам: поліграфії, виданням.
2.7. Набувач зобов'язаний використовувати Ілюстарції відповідно до положень цього Договору.2.8. Набувач має право використовувати Ілюстрацію у такому розмірі, якій він буде вважати необхідним та зручним. 2.9. Набувач набуває право використання Ілюстрації у межах встановлених умовами Договору після підписання Договору, оплати винагороди, та отримання Ілюстрації у порядку, встановленому п.6.1. цього Договору.

3.ВИНАГОРОДА ТА ПЛАТЕЖІ
3.1.За отримання майнових прав на використання Ілюстрації Набувач сплачує Автору винагороду в формі одноразового платежу.3.2.Порядок розрахунків. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Автора у 100% оплаті3.3.Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Автора.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання встановлені цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.4.2.У разі, якщо Сторона, внаслідок порушення умов Договору, отримала доходи, Сторона, права якої порушенні має право вимагати відшкодування втраченої вигоди разом з іншими збитками, у розмірі не меншому ніж розмір таких доходів. 4.3.У разі порушення Договору, Сторона, права якої порушені, має право вимагати визнання прав, відновлення положення, яке існувало до порушення прав і вимагати припинення дій, що порушують її права або створюють погрозу порушення її прав. 4.4.У випадку передання (відчуження) майнових прав на Ілюстрацію або передачі прав на використання Ілюстрації Набувачем без згоди Автора третім особам, Набувач сплачує штраф у розмірі_100% від суми придбання ліцензії.


5.ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1.Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередження, письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, пов’язаних з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.5.2.У випадку розголошення Набувачем конфіденційної інформації Набувач відшкодує Автору понесені в зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність за розголошення вищезазначеної інформації несе й Автор.

6.ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ІЛЮСТРАЦІЙ
6.1.Передача ілюстрацій Набувачу здійснюється шляхом надсілання файлів на вказану Набувачем електрону адресу у форматі jpg. після підписання цього Договору та внесення Набувачем 100% оплати передбаченою п. 3.1.-3.2.
7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України.7.2.Переговори. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.

8.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1.Строк на якій надаються права на використання Ілюстрації Набувачу - не обмежаний8.2. Цей Договір набирає сили з моменту передачі ілюстрацій строк дії якіх - необмежано8.3.Договір може бути припинено достроково у наступних випадках:- за спільною письмовою згодою обох Сторін.- у випадку невиконання однією із Сторін будь-яких умов цього Договору інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, про що письмово повідомляє іншу Сторону. Стороні, що не виконала будь-яких умов цього Договору, буде надано 10 днів з дня отримання письмового повідомлення для усунення порушення. Цей Договір вважається розірваним, якщо Сторона, що отримала письмове повідомлення про розірвання Договору, протягом 10 днів з дня його отримання не вжила заходів щодо врегулювання питань, які стали підставою для його розірвання.8.4.Припинення, розірвання, тощо Договору має наслідки у виді припинення прав Набувача використовувати надані Автором майнові права на використання Ілюстрації у будь-якій формі.
9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Угода вважається завершеною після виконання наступних умов:- зарахування коштів на рахунок Автора у 100% оплаті (згідно пункту 3.2 Договору)(зарахування може займатиблизько доби.)-після оплати Набувач отримує файли з ілюстрацією(ями) на електрону адресу вказану раніше.9.2. Щоб придбати ліцензію на потрібну ілюстрацію, Набувач повинен здійснити купівлю через сайт https://victoriaiver.com/ написавши на пошту Автора moc.liamg%40ikaylakoiduts Якщо виникли додаткові питання, пішіть їх на пошту moc.liamg%40ikaylakoiduts