ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ МАЮТЬ НАСТУПНЕ ЗНАЧЕННЯ:
Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця https://victoriaiver.com/, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом передоплати замовлених Послуг, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.Замовник – будь-яка особа, яка акцептувала умови цього Договору з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи, та яка користується Послугами Виконавця.Виконавець – физічна особа Орихівська Вікторія Геннадіївна
Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою https://victoriaiver.com/ , яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Клієнтів.Сервіси сайту – функціональні можливості сайту, призначені для використання Замовниками.Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Інтенсиіи, Майстер-класи, Лекції, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Корпоративного навчання, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – на https://victoriaiver.com/ . Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту).Захід – це Продукт (Інтенсіви, Курс, Майстер-клас, Лекція, Гра, Консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі запісаних заздалегить матеріалів з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Експертом-партнером (лектором), місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу. Інформація зазначається на сторінці відповідного Продукту на https://victoriaiver.com/ .Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги (Продукту), що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та навчальна програма Послуги (Продукту) графік Послуги (Продукту); вартість Послуги (Продукту).Відео/Аудіо (Відео/Аудіо-курс, Відео/Аудіо-лекція, Відео/Аудіо-запис) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Семінару, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу,Інтенсиву, Лекції тощо) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контенту.І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.1.2. Даний Договір, у відповідності до 628 ЦКУ є змішаним договором, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання інформаційно-консультаційних послуг тощо.1.3. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування Послуг (Продуктів) Виконавця або укласти інший двосторонній письмовий Договір.1.5. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 ЦКУ і є рівноважним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Оферти. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.1.6. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг (Продуктів).1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.1.8. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.1.9. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням https://healthcenter.od.ua. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Замовником змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.1.10. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги (Продукту), перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти .moc.liamg%40do.8102kzcІІ. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому натискання Замовником кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг (Продуктів) Виконавця.2.4. Факт оплати замовлених Послуг та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.2.5. Акцептуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Прейскуранта і всіх додатків, у випадку наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору.ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити проходження навчання Замовником шляхом надання йому Послуг (Продуктів), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.3.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати проведення Заходів, оприлюднюються за адресами: https://victoriaiver.com/ та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше, як за 2 робочих дні до початку надання Послуг. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення Заходів без згоди Замовника, завчасно повідомивши про це Замовника але не пізніше як за 24 години, до зміни. Замовник вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені https://victoriaiver.com/ та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.3.3. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН4.1. Виконавець зобов’язаний:4.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним Заходу, в порядку і строки, передбачені Програмами заходів і тарифами Виконавця, які оприлюднені за адресою https://victoriaiver.com/. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг, такими найманими працівниками та/або субвиконавцями (субпідрядниками), та/або повіреними, та/або іншими уповноваженими особами Виконавця4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів) Виконавцем.4.1.3.На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.4.1.5. У випадку, якщо Захід передбачає видачу сертифікату/свідоцтва або іншого аналогічного документа про проходження навчання чи підтвердження/ підвищення кваліфікації, то Виконавець надсилає (або надає особисто в руки) сертифікат/свідоцтво про проходження Заходу Замовнику протягом 15 робочих днів після його завершення в паперовому вигляді. На вимогу Замовника сертифікат/ свідоцтво може бути надіслано додатково в електронній формі.4.1.6. Розробити навчальний план, організувати проведення Заходів.4.1.7. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.4.1.8. Виконавець не несе відповідальність за якість інтернету та гаджету, на якому Замовник буде дивитися материали Послуги(Продукту)4.2. Виконавець має право:4.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.4.2.3. Не допускати Замовника до заходу/навчання, якщо срок надання Послуги (Продукту) був визчерпаний, а замовник не встих скористуватися нею. Без повернення коштів.4.2.4. Відмовити у наданні Послуг (Продуктів) у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або порушення правил поведінки. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.4.2.5. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів).4.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо Замовник росповсюджував чи використовував інтелектуальну властність без згоди Виконавця 4.2.7. Розвивати (розширювати) комплекс Послуг (Продуктів).4.2.8. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України4.2.9. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.4.2.10. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.4.2.11. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на Послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.4.2.12. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, тести, екзамени, змінювати їх матеріали.4.2.13. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження Заходів, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.4.2.14. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Заходів, тощо.4.2.15. Виконавець має право консультувати Замовника під час оформлення/ підтвердження/оплати Послуг, у тому числі самостійно зв’язуватися з Замовником за вказаною Замовником при реєстрації на Сайті адресою електронної пошти/номером телефону.4.2.16. Виконавець та/або особа, що проводить Захід, під час надання Послуг (Продуктів) має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення Заходів.4.3. Замовник зобов’язаний:4.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://victoriaiver.com/ ,  або адміністрацією Виконавця.4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.4.3.3. Нести відповідальність (матеріальну та/або іншу юридичну) за свої дії під час навчання та за шкоду, завдану інтелектуальний власності Виконавця.4.3.4. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.4.3.5. Дотримуватися розкладу/графіку Заходів, виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам. Не пропускати Заходи/навчання без поважних причин.Забув, запізнився, проспав НЕ є важливою прічіною, як і поганий інтернет чі обладнання.4.3.6. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.4.3.7. Утримуватися в процесі навчання від дій, які:4.3.11.1. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або у інший спосіб, що має публічний характер.4.3.11.2. Мають прояв у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої мети. 4.4. Замовник має право:4.4.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Продукти (Послуги).4.4.2. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.4.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).4.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.4.4.5. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.4.4.6. Замовляти додаткові Послуги (Продукти), що підлягають додатковій оплаті.4.4.7. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.4.4.8. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.4.4.9. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 5 дні до початку Заходу. У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням 5-денного строку на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти.4.4.10. За умови успішного проходження навчання отримати сертифікат/свідоцтво або інший аналогічний документ про проходження навчання чи підтвердження (підвищення) кваліфікації, у випадку, якщо Захід передбачає їх видачу.V. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)5.1. Замовником послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність.5.2. Перелік, назва і зміст Послуг (Продуктів), а також терміни їх надання визначаються на відповідних веб-сторінках Сайту. Умови Заходів і програма навчання публікуються Виконавцем на сайті https://victoriaiver.com/5.3. Виконавець надає Замовнику послуги шляхом організації та проведення Заходів, а Замовник зобов’язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.5.4. Заходи можуть проводиться як Виконавцем особисто, так і іншими особами, що залучаються Виконавцем за домовленістю.5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) на предмет їх змін та/ або доповнень.5.6. Точне місце і час проведення навчання повідомляються на Сайті. В разі необхідності, інформація про місце та час проведення навчання може бути повідомлено Замовникові додатково, шляхом направлення e-mail-повідомлення. Правила навчання і умови участі деталізовано повідомляються Замовникові під час першого дня навчання.5.7. Інформація про конкретні Послуги (Продукти) та/або зміст конкретних Послуг (Продуктів), інформація про умови надання доступу до Послуг (Продуктів), специфікація вимог для доступу до Послуги (Продукту), інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Замовнику відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються повідомленими Замовнику належним чином, якщо виконана хоча б одна з наступних умов:5.7.1. Опубліковані на Сайті Виконавця.5.7.2. Доведені до відома Замовника за допомогою електронних повідомлень, спрямованих Замовникові Виконавцем по мережі Інтернет.5.8. Будь-яка підписка/відмова від конкретних послуг Замовником має рівнозначну юридичну силу, якби Сторони уклали відповідну додаткову угоду в письмовій формі на паперовому носії.5.9. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг (Продуктів), за винятком їх особистого користування. У разі порушення цього правила Замовник сплачує штраф у розмірі 50,000 грн (п’ятдесят тисяч гривень)5.10. Замовник зобов’язується не здійснювати відео- аудіо- запис Заходу без спеціального на те дозволу Виконавця.5.11. Замовнику забороняється:поширювати відео, аудіо-записи Заходу будь-якими можливими способами;поширювати матеріали Заходу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення Заходів для третіх осіб за матеріалами, отриманими від Виконавця;допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу на дату його замовлення (бронювання) та/або діючих тарифів та/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені https://victoriaiver.com/ та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника. Ціни на Послуги вказуються у валюті доллара, для комфорту користувачив з інших країн.6.2. Послуги (Продукти), інформація про які розміщена на Сайті Виконавця, надаються Замовникові за умови 100 % передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.6.3. Оплачені, але невикористані у встановлені терміни Послуги (Продукти), вважаються наданими та вартість їх не повертається. У разі скасування запису менш ніж за 5 днів до початку надання послуг, передоплата не повертається.6.4. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг (Продуктів).6.5. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. При цьому заброньовані та оплачені Замовником Послуги, надаються за тарифами які діяли на момент такого бронювання.6.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
VІІ. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
7.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.7.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг (Продуктів) за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.7.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.7.4. Послуги (Продукти) надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати контент Заходів третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.7.5. Замовник розуміє і усвідомлює, що під час проведення Заходів може проводитися відеозйомка та/або аудіозапис тощо. Уклавши Договір Замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку фіксацію і використовувати її результати в будь-якій формі і будь-якими способами без узгодження з Замовником, в тому числі у всіх проектах та/або заходах, які організовуються та/або проводяться Виконавцем, як рекламний матеріал, передавати тертім особам, тощо.
VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.8.2. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.8.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п8.4. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.8.5. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі пошкодження чи іншої псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяну Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику відповідної вимоги.8.6. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника від участі в Заході в зв’язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб’єктивні причини тощо, кошти, оплачені Замовником за послуги, не повертаються.8.7. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми Заходів, розкладу графіку Заходів та інших умов Заходів.8.8. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не проводить Захід в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Заходу в інший термін.
ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.9.2. Якщо обставини, зазначені в п. 9.1 цього Договору, будуть тривати більше 10 (десяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
Х. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, на умовах передбачених п. 2.3. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.10.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.10.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами (Продуктами) Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.
ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.11.2. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають тлумаченню відповідно до чинного законодавства України.11.3. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов’язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів та консультацій.11.4. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.11.5. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.


ХІІ. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Орихівська Вікторія Геннадіївна
Номер рахунку: UA143220010000026009310054214
ЄДРПОУ: 3442115740
Банк: Монобанк